Join the Welsh YL Exec!


NOMINATIONS NOW OPEN FOR WYL 2020 CO-OPTIONS!

Following the recent executive elections, nominations for the positions of Vice Chair, Non Portfolio Officer and Welsh Language Coordinator are now open for Co-Option!

Following the recent executive elections, 3 positions are open for Co-Option:

  • Vice Chair
  • Non Portfolio Officer
  • Welsh Language Coordinator

To find out how to nominate yourself visit https://www.youngliberals.wales/coopt2020

We'd particularly encourage applications from groups that are underrepresented in politics and in the party currently - including women, people from an ethnic minority background, and LGBT+ people.

Remember anyone living, studying or working in Wales is eligible to run, and we all ask for is enthusiasm!

Have any questions? Visit the website or contact any of the current Exec!

Good luck!

 

 

ENWEBIADAU NAWR YN AGOR AR GYFER Cyd-OPSIYNAU WYL 2020!

Yn dilyn yr etholiadau gweithredol diweddar, mae 3 swydd ar agor ar gyfer Cyd-Opsiwn:

  • Is-gadeirydd
  • Swyddog Di-Bortffolio
  • Chydlynydd Iaith Gymraeg

I ddarganfod sut i enwebu'ch hun ewch i https://www.youngliberals.wales/coopt2020

Byddem yn annog yn arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn gwleidyddiaeth ac yn y blaid ar hyn o bryd - gan gynnwys menywod, pobl o gefndir lleiafrif ethnig, a phobl LGBT +.

Cofiwch fod unrhyw un sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yng Nghymru yn gymwys i redeg, ac yr oll rydym ni yn ei ofyn am yw brwdfrydedd!

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Ewch i'r wefan neu cysylltwch ag unrhyw un o'r Exec cyfredol!

Pob lwc!


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.