2020 Co-Options

*Cymraeg Isod*

Following a handful of uncontested races at the recent YL Elections, three opportunities have opened up on the Welsh YL Executive. The vacant roles are as follows:

 • Vice Chair
 • Welsh Language Coordinator
 • Non Portfolio Officer.

In addition to deputising for the Chair in their absence, the Vice Chair serves as the Executive’s Treasurer and is the Welsh State Representative to the YL Conference Committee.

A non voting advisory position, the Welsh Language Coordinator helps the Executive by ensuring that all their communications and official correspondence are translated into Welsh and maintaining a contact list of available Welsh speakers.

The Non-Portfolio Officer is tasked with supporting other Executive members in the enactment of their duties and standing in for any of the executive members on Committees that they are unable to attend.

Any Young Liberals member who works, studies or lives in Wales is eligible to stand for these positions.

To apply, you do not need to have any previous Young Liberals experience. The only thing we are looking for is enthusiasm! If you aren’t currently registered with Welsh YL, but live, study or work here in Wales and are under 30, you can sign up here; https://www.youngliberals.wales/eng-sco-signup.

The timeline for these co-options is as follows:

16th November - Nominations Open at 1pm
1st December - Nominations Close at 1pm

The Exec will meet shortly after and announce the successful applicants as soon as possible. 

If you're interested, please submit an application of no more than 1 page of A4 or a 500-word email to [email protected]

This should include:

 • Your name
 • Your local party/YL branch or society
 • Party membership number 
 • Position applying for
 • What you feel qualifies you for the role
 • What your interest in the role is
 • What would you do if you were co-opted for the role

With any queries, issues or complaints about these co-options, please email [email protected]

 

 

Yn dilyn llond llaw o rasys diwrthwynebiad yn yr Etholiadau YL diweddar, mae tri chyfle wedi agor i Weithrediaeth Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru. Mae'r rolau gwag fel a ganlyn:

 • · Is-gadeirydd
 • · Cydlynydd Iaith Gymraeg
 • · Swyddog Di-Bortffolio.

Yn ogystal â dirprwyo ar ran y Cadeirydd yn eu habsenoldeb, mae'r Is-gadeirydd yn gwasanaethu fel Trysorydd y Weithrediaeth ac ef yw Cynrychiolydd Gwladwriaeth Cymru i Bwyllgor Cynhadledd Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru.

Yn swydd ymgynghorol heb bleidlais, mae'r Cydlynydd Iaith Cymraeg yn helpu'r Weithrediaeth trwy sicrhau bod eu holl gyfathrebu a gohebiaeth swyddogol yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg a chynnal rhestr gyswllt o'r siaradwyr Cymraeg sydd ar gael.

Y Swyddog Di-Bortffolio sydd â'r dasg o gefnogi aelodau Gweithredol eraill i ddeddfu eu dyletswyddau a sefyll i mewn ar gyfer unrhyw un o'r aelodau gweithredol ar Bwyllgorau nad ydyn nhw'n gallu eu mynychu.

Mae unrhyw aelod Rhyddfrydwyr Ifanc sy'n gweithio, yn astudio neu'n byw yng Nghymru yn gymwys i sefyll am y swyddi hyn.

I wneud cais, nid oes angen i chi feddu ar unrhyw brofiad blaenorol o Ryddfrydwyr Ifanc. Yr unig beth rydyn ni'n edrych amdano yw brwdfrydedd! Os nad ydych wedi cofrestru gydag Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru ar hyn o bryd, ond yn byw, astudio neu weithio yma yng Nghymru ac o dan 30 oed, gallwch gofrestru yma; https://www.youngliberals.wales/eng-sco-signup.

Mae'r llinell amser ar gyfer y cyfetholiadau hyn fel a ganlyn:

16eg Tachwedd - Enwebiadau yn agor am 1pm

1 Rhagfyr - Enwebiadau'n Cau am 1pm

Bydd yr Exec yn cyfarfod yn fuan ar ôl hynny ac yn cyhoeddi'r ymgeiswyr llwyddiannus cyn gynted â phosibl. 

Os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch gais o ddim mwy nag 1 dudalen o A4 neu e-bost 500 gair i [email protected]

Dylai hyn gynnwys:

 • Eich enw
 • Eich plaid leol / cangen neu gymdeithas Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru
 • Eich rhif aelodaeth
 • Y swydd rydych yn gwneud cais am
 • Yr hyn rydych chi'n teimlo sy'n eich cymhwyso ar gyfer y rôl
 • Eich diddordeb yn y rôl
 • Beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech chi'n cael eich cyfethol ar gyfer y rôl

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu cwynion am y cyfetholiadau hyn, e-bostiwch [email protected] sy'n gweithredu fel Swyddog Canlyniadau.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.