Welsh Language Coordinator

Name/Enw: Jack Pulman-Slaterkey_jackwlc.jpg

Location/Lleoliad: Cardiff/Caerdydd

About/Amdano: 

Myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Caerdydd yw Jack. Ymunodd â’r blaid yn 2019. Roedd yn gweithio yn Llundian fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion ac un o’i gyn-fyrfywyr a’i wahoddodd i deithio i Gymru gyda chriw o Southwark i ganfasio yn is-etholiad Brycheiniog a Sir Faesyfed. Dyma oedd y peth cyntaf a wnaeth yn y blaid ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn helpu gyda dosbarthu taflenni a chanfasio yn y ddinas. Daw Jack o aelwyd di-Gymraeg a dechreuodd siarad yr iaith pan yn blentyn ifanc. Cred yn gryf y dylai pawb gael y cyfle i ddysgu’r Gymraeg a manteisio ar y nifer helaeth o fanteision sy’n dod yn ei sgil. 

Pan nad yw’n gweithio ar ei ymchwil neu’n gwleidydda mae Jack yn tiwtora’r Gymraeg fel ail iaith, gweithio ar brosiectau Ehangu Cyfranogiad y Brifysgol neu’n creu peintiadau olew gor-uchelgeisiol.  

Jack is a PhD Student at Cardiff University who joined the party in 2019. He was working in London as a Welsh for adults tutor when a former student invited him to join a group from Southwark in their canvassing mission during the Brecon and Radnor by-election. This was his first activity as a party member and affirmed his feeling that he’d found his political home. Jack was raised in a non-Welsh-speaking household and started speaking the language as a young child at school. He firmly believes that everyone in Wales should have the chance to learn both our national languages and be able to access the myriad benefits that come from being bilingual. 

Apart from research and politics, Jack tutors Welsh to adults, enjoys working on Widening Participation projects at Cardiff University and creates overly-ambitious oil paintings. 

Role in RhI Cymru/Rôl yn RhI Cymru: The organisation is committed to reflecting the status of modern Wales as a bilingual nation. The Welsh Language Coordinator’s main duty is to translate material to ensure RhI Cymru has a completely bilingual profile. The role is an advisory one without voting rights, however, the Coordinator may bring to the Executive’s attention those matters which concern young people and the Welsh Language.

Nod y mudiad  yw adlewyrchu statws y Gymru fodern sydd ohoni fel cenedl ddwyieithog ac mae Cydlynydd y Gymraeg yn gyfrifol yn bennaf am gyfieithu deunydd ar gyfer RhI Cymru er mwyn sicrhau bod gan y mudiad broffil gyfangwbl ddwyieithog.  Rôl ddi-bleidlais ac ymgynghorol sydd gan y Cydlynnydd, ond bydd yn denu sylw y Weithrediaeth at faterion sy’n gysylltiedig â’r iaith a phobl ifanc Cymru.

Twitter: @jackpulsla

Email: wales@youngliberals.uk

Term: July 2020 - October 2020

Sign in with Facebook, Twitter or Email.